Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 1.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van computercentrale.be, gevestigd te Oudepastoriestraat 13 - 3390 Tielt-Winge met ondernemingsnummer 0475.240.414, hierna "Verkoper" genoemd, en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Verkoper en een bezoeker van deze website, hierna "Koper" genoemd.

Artikel 1.2 - Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Koper. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Artikel 1.3 - Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1.4 - De Koper geeft aan dat hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft of dat hij de bestelling plaatst met toestemming van een voogd die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

Artikel 1.5 - Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via deze website, telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 1.6 - Alle rechten en aanspraken, zoals deze beschreven in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Verkoper, zijn evenzeer toepasbaar op de Verkoper als op door de Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 1.7 - Wanneer door de Verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zou hebben toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Verkoper deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 1.8 - Deze Algemene Voorwaarden respecteren de rechten van de Koper die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 2: Bestelling

Artikel 2.1 - Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Ik bevestig mijn bestelling”, dan wel door het versturen van een mail of fax die een bestelling inhoudt.

Artikel 2.2 - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Verkoper. De Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Verkoper dit mee binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2.3 - Aanbiedingen van de Verkoper gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 2.4 - Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2.5 - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en de Verkoper, dan wel tussen de Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de Verkoper.

Artikel 2.6 - Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 2.7 - De Verkoper kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Koper behoorde te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 3: Prijzen

Artikel 3.1 - Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend en de Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen of producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3.2 - Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de Koper het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 3.3 - De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€), inclusief eventuele Belgische Recupel recyclage bijdrage of andere taxen en exclusief eventuele verzendingskosten, betaalkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.4 - De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 2.2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Verkoper worden gecorrigeerd.

4. Levering, omruiling en herroepingsrecht

Artikel 4.1 - De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze dezelfde dag van betaling via betaalkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4.2 - Verzending van producten op voorraad gebeurt doorgaans binnen de 24 uur. Voor de levering maken wij gebruik van verschillende pakketdiensten. De levering gebeurt normaal gezien de dag nadat u bericht hebt gekregen van verzending. Voor producten niet in voorraad dient een extra wachttijd voorzien te worden. Om een indicatie te ontvangen van vermoedelijke leveringsdatum van producten niet op voorraad kan U steeds onze klantendienst contacteren via het contactformulier.

Artikel 4.3 - De producten kunnen ook eventueel zelf afgehaald worden bij computercentrale.be na afspraak. Deze afspraak dient gemaakt te worden met de klantendienst via het contactformulier.

Artikel 4.4 - De door de Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. De levertijd vangt aan wanneer alle benodigde gegevens in het bezit van de Verkoper zijn, waarna de Verkoper zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de Koper de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te wijzigen. Eventuele gedane betalingen aangaande die bestelling zullen binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

Artikel 4.5 - De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de Koper.

Artikel 4.6 - In bijzondere gevallen kunnen leveringen gedaan worden vanuit een ander land dan België (bvb. rechtstreeks van bij de fabrikant). In deze gevallen zal U hiervan op de hoogte gesteld worden indien deze mogelijke hinder of ongemak met zich meebrengt.

Artikel 4.7 - Indien de Koper aan de Verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, is de Verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Koper aan de Verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 4.8 - Op dit adres moet steeds iemand in de mogelijkheid zijn om tussen 8u00 en 18u00 de goederen te accepteren en/of te betalen. Indien dit niet het geval is, kunnen de kosten voor een heraanbieding de Koper opnieuw aangerekend worden.

Artikel 4.9 - De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

Artikel 4.10 - Aan de leveringsplicht van Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Verkoper geleverde zaken één (1) keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4.11 - Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht, opslagkosten en herstockeringskosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 4.12 - De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen deze die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Artikel 4.13 - De Consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Uitzondering hierop zijn de verzendingskosten die steeds ten laste vallen van de Koper of producten die op maat van de consument zijn geleverd, diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd, goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben, goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden, goederen die snel kunnen bederven of verouderen, audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd en dagbladen, tijdschriften en magazines. De mededeling om af te zien van aankoop, dient te gebeuren aan de hand van het modelformulier in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4.14 - Software (afzonderlijk, producten waarin software opgenomen is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd) of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild of geretourneerd binnen de 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken.

Artikel 4.15 - Indien u binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij u binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten.

Artikel 4.16 - Terugbetalingen worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de bestelling werd  betaald. Voor de terugbetaling worden geen extra kosten aangerekend.

Artikel 4.17 - Indien u binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, dient het product binnen de 14 dagen teruggestuurd worden.

Artikel 4.18 - Indien een defect of verkeerd product geleverd werd, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst via het contactformulier. Indien het om een geldige reden gaat, zullen wij een retournummer bezorgen, waarna het product terugbezorgd kan worden. De verzendingskosten zullen steeds ten laste vallen van de Koper.

Artikel 4.19 - De consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering door gebruik van het product dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.

Artikel 4.20 - Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en toebehoren dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending.

Artikel 4.21 - De Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 4.22 - Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5. Betaling

Artikel 5.1 - Tenzij anders is overeengekomen, gebeurt betaling steeds elektronisch via betaalkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Artikel 5.2 - Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper.

Artikel 5.3 - Na het verstrijken van de factuurdatum is de Koper van rechtswege in gebreke, en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Artikel 5.4 - In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord van de Koper of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van de Verkoper en de verplichtingen van de Koper naar de Verkoper toe onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5.5 - Indien de Verkoper haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de Koper een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

Artikel 5.6 - Indien de Verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6. Overmacht

Artikel 6.1 - Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6.2 - Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door dit schriftelijk mee te delen aan de Koper en zonder dat de Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 6.3 - Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door de Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6.4 - Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde i.e. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde i.e. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7. Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 7.1 - Voor door de Verkoper geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. De Verkoper vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. De wijze waarop een defect behandeld moet worden, wordt uitsluitend door de fabrikant bepaald. De kosten voor het transport naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant indien blijkt dat de herstelling niet binnen garantie valt. De Verkoper kan in een onmiddellijke omruiling voorzien als dit door de uitgever of fabrikant wordt ondersteund.

Artikel 7.2 - De Verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. De Verkoper treft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 7.3 - Indien de Verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 7.4 - Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- schade door Vocht of water;
- schade bij gebruiksartikelen als lampen, flightcases, software, dvd`s, cd`s, software pakketten en kabels (tenzij op fabrieksfouten);

Artikel 7.6 - De Koper is gehouden de Verkoper te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de Verkoper zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Artikel 7.7 - Het is mogelijk dat de Verkoper op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 7.8 - De Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Verkoper) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de Verkoper. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8.1 - De eigendom van alle door Verkoper aan de Koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Verkoper zolang de Koper de vorderingen van Verkoper uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de Koper de vorderingen van Veroper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, …

Artikel 8.2 - Het risico en verantwoordelijkheid ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de Koper over, ook indien de Verkoper nog
steeds over eigendom beschikt op de geleverde producten.

Artikel 8.3 - De door Verkoper geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8.4 - De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8.5 - Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht de Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 8.6 - De Koper geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Verkoper of aan een door Verkoper aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 9.1 - De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 9.2 - Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Artikel 9.3 - Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Artikel 9.4 - Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door de Verkoper geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij de Verkoper en/of haar leveranciers.

10. Contact- en klachtenregeling

Artikel 10.1 - De Verkoper is gevestigd op volgend adres: Oudepastoriestraat 13 - 3390 Tielt-Winge, en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0475.240.414. Het BTW-identificatienummer is BE 0475.240.414. De Verkoper kan gecontacteerd worden via telefoonnummer +32 16 630267 of via e-mail [email protected].

Artikel 10.2 - Elke technische, financiële of commerciële vraag, of ander soort van contact tussen de Koper en de Verkoper verloopt via bovenstaande adressen of via fax op het nummer +32 16 368772, met op de fax of e-mail een duidelijke omschrijving van het probleem of vraag. De Verkoper verbindt zich er toe om de Koper binnen veertien (14) werkdagen van antwoord te voorzien in de vorm van een oplossing, een doorverwijzing naar fabrikant of auteur, een antwoord of een offerte.

Artikel 10.3 - De Verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

Artikel 10.4 - De Verkoper zal steeds trachten technische vragen of problemen op te lossen maar indien de aard van het probleem dit vereist, zal de Koper dienen doorverwezen te worden naar de fabrikant of auteur van het desbetreffende product. Klachten worden doorgaans binnen dertig (30) werkdagen behandeld. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van veertien (14) werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en wordt de Koper op de hoogte gesteld van de indicatieve vertragingsduur.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 11.1 - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11.2 - Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

12. Privacy

Artikel 12.1 - De Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 12.2 - Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van de Verkoper kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de Koper verstrekt. Deze informatie wordt door de Verkoper (en al haar dochterondernemingen en merken) gebruikt met als doel de bezoeken aan onze website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken, alsook bestellingen zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van de Verkoper. De Koper geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

Artikel 12.3 - De Verkoper gebruikt deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. De Verkoper zal de door de Koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand, welke bewaard worden op een beveiligde server. De Verkoper zal de persoonlijke informatie uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de Koper. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Koper te respecteren.

Artikel 12.4 - Uw persoonlijke informatie wordt door de Verkoper niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 12.5 - De website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De bezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.

Artikel 12.6 - De Verkoper is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van de Verkoper, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. De Verkoper is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Artikel 12.7 - Onze klantendienst helpt u verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens, of indien u deze wenst te wijzigen of te verwijderen. Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via e-mail naar [email protected].


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: computercentrale.be
Oudepastoriestraat 13
B-3390 Tielt-Winge
Fax: 016/36.87.72
[email protected]


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* met bestellingsreferentie [bestellingsreferentie]*

herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.